Chain - Thun Chuỗi

Category

Mô tả

Sunburst™ Elastomeric Chain

                                                          Mã số 
Thun chuỗi ngắn                           59-200*
Thun chuỗi dài                              59-300*
Sili Chain™ Elastomeric Chain

Được phun phụ gia silic

Bề mặt trơn mượt

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Màu trong suốt 59-851-00 59-852-00 59-853-00
màu trắng ngọc 59-851-55 59-852-55 59-853-55
Màu bạc 59-851-03 59-852-03 59-853-03
Super Chain™ Elastomeric Chain

Cung cấp lực tối ưu và nhất quán

Hình dạng siêu mỏng

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Clear KIT34-012-68 KIT34-013-38 KIT34-011-68
Silver KIT34-022-68 KIT34-021-38 KIT34-021-68

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Sunburst™ Elastomeric Chain

                                                          Mã số 
Thun chuỗi ngắn                           59-200*
Thun chuỗi dài                              59-300*
Sili Chain™ Elastomeric Chain

Được phun phụ gia silic

Bề mặt trơn mượt

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Màu trong suốt 59-851-00 59-852-00 59-853-00
màu trắng ngọc 59-851-55 59-852-55 59-853-55
Màu bạc 59-851-03 59-852-03 59-853-03
Super Chain™ Elastomeric Chain

Cung cấp lực tối ưu và nhất quán

Hình dạng siêu mỏng

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Clear KIT34-012-68 KIT34-013-38 KIT34-011-68
Silver KIT34-022-68 KIT34-021-38 KIT34-021-68

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ