Nhựa Ép Khay Duy Trì

Category

Mô tả

Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.030”/¾mm 25-350-35 25-325-30
.035”/½mm 25-050-35 25-347-35 25-025-35
.040”/1m 25-450-45 25-478-40 25-425-40
Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.020”/½mm 25-100-25
.030”/¾mm 25-100-35 25-100-30
.040”/1mm 25-100-45 25-100-40
.060”/1½mm 25-100-65 25-100-40
.080”/2mm 25-100-85 25-100-85 25-100-80

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.030”/¾mm 25-350-35 25-325-30
.035”/½mm 25-050-35 25-347-35 25-025-35
.040”/1m 25-450-45 25-478-40 25-425-40
Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.020”/½mm 25-100-25
.030”/¾mm 25-100-35 25-100-30
.040”/1mm 25-100-45 25-100-40
.060”/1½mm 25-100-65 25-100-40
.080”/2mm 25-100-85 25-100-85 25-100-80

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ