Pro Handpiece Cleaner

SKU 404-1737 Category

Mô tả

Chất làm sạch cho các hệ thống bảo trì tay khoan tự động như Assistina
PRO HANDPIECE CLEANER Mã số
Cleaner 404-1737
Lubricant 404-1745

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Johnson

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Chất làm sạch cho các hệ thống bảo trì tay khoan tự động như Assistina
PRO HANDPIECE CLEANER Mã số
Cleaner 404-1737
Lubricant 404-1745

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Johnson

Quốc Gia

Mỹ