Quad Helix

Quad helix dùng để nông hàm trên mà không dùng ốc nới rộng

Kích cỡ  Mã số 
00 03-800-00
0 03-800-10
1 03-800-11
2 03-800-12
3 03-800-13
4 03-800-14
Category

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ