Snap - Nhựa cho cầu và mão tạm thời

  • Ít bị co rút khi làm cầu và mão tạm
  • Độ chính xác ruyệt vời
  • ít co rút khi trùng hợp
  • Tương hợp sinh học ít hơn vật liệu methyl
  • Giai đoạn nhão lý tưởng
  • Ít tỏa nhiệt
  • Nhiều màu đẻ lựa chọn
  • Sự ổn định màu sắc vượt trội
  • Có tính kinh tế, dễ sử dụng
Category
Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 59 B1 S452
Snap 170gm – Màu nhựa 62 A2 S447
Snap 170gm – Màu nhựa 65 A3 S443
Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 69 C2 S450
Snap 170gm – Màu nhựa 81 A35 S480
Snap 170gm – Màu nhựa trong S434
Snap 40z – Dung dịch S441

 

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 59 B1 S452
Snap 170gm – Màu nhựa 62 A2 S447
Snap 170gm – Màu nhựa 65 A3 S443
Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 69 C2 S450
Snap 170gm – Màu nhựa 81 A35 S480
Snap 170gm – Màu nhựa trong S434
Snap 40z – Dung dịch S441

 

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ