Pro Handpiece Cleaner

Description

Chất làm sạch cho các hệ thống bảo trì tay khoan tự động như Assistina
PRO HANDPIECE CLEANER Mã số
Cleaner 404-1737
Lubricant 404-1745

Additional information

Nhà sản xuất

Johnson

Quốc Gia

Mỹ

Description

Chất làm sạch cho các hệ thống bảo trì tay khoan tự động như Assistina
PRO HANDPIECE CLEANER Mã số
Cleaner 404-1737
Lubricant 404-1745

Additional information

Nhà sản xuất

Johnson

Quốc Gia

Mỹ

Sản phẩm tương tự