Blu-Mousse - Cao su lấy dấu cắn

Với Blu – Mousse, khả năng ghi dấu cắn một cách chính xác mới chỉ là đặc điểm đầu tiên .

Blu-Mousse có tính chất vượt trội

Độ cứng như thạch cao (90 durometer: Đặc điểm riêng của blu-Mousse)

Có cả mùi bạc hà để lựa chọn (chỉ Blu-Muosse mới có)

Giữ được độ cứng một cách nhất quán không giảm sút .

Có 3 mưc độ cứng để lựa chọn (chỉ đối với Blu-Mousse)

Dùng được cả trong kĩ thuật lấy dấu cắn cổ điển cũng như trong cách lấu dấu hiện đại áp dụng kĩ thuật số.

Green-Mousse được cải tiến đặc biệt nên có thể điều chỉnh độ dẻo nhiều hơn (60-durometer )

 

Lấy dấu bằng Blu-Mousse trước khi sửa soạn cùi răng 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse được đặt trên mẫu hàn để có thể scan được 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse và mẫu hàm được scan

Blu mousse  Mã số 
Blu-Mousse Super Fsat (2plit cart & tip) S457SE

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Blu-Mousse có tính chất vượt trội

Độ cứng như thạch cao (90 durometer: Đặc điểm riêng của blu-Mousse)

Có cả mùi bạc hà để lựa chọn (chỉ Blu-Muosse mới có)

Giữ được độ cứng một cách nhất quán không giảm sút .

Có 3 mưc độ cứng để lựa chọn (chỉ đối với Blu-Mousse)

Dùng được cả trong kĩ thuật lấy dấu cắn cổ điển cũng như trong cách lấu dấu hiện đại áp dụng kĩ thuật số.

Green-Mousse được cải tiến đặc biệt nên có thể điều chỉnh độ dẻo nhiều hơn (60-durometer )

 

Lấy dấu bằng Blu-Mousse trước khi sửa soạn cùi răng 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse được đặt trên mẫu hàn để có thể scan được 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse và mẫu hàm được scan

Blu mousse  Mã số 
Blu-Mousse Super Fsat (2plit cart & tip) S457SE

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Sản phẩm tương tự